Om Familjerådgivning

Familjerådgivning samtal relationsproblem

Ibland behövs professionell hjälp

Alla som lever tillsammans eller har levt tillsammans i en relation är välkomna till familjerådgivningen Ni kan vara partners, sambor, gifta, särbo, familjer med äldre barn eller separerade. Det finns även andra relationsproblem som kan rymmas inom familjerådgivningens ram.

De flesta relationer följs av meningsskiljaktigheter och konflikter i olika grader. Majoriteten av dem löser man själv, men emellanåt kan professionell hjälp underlätta eller kanske till och med behövas, för att få hjälp att ta sig ur en låsning som redan finns i relationen eller riskerar att utvecklas till alltför stort problem.

Familjerådgivning samtal relationsproblem

Närma sig varandra igen

Om bägge vill förändra situationen går mycket att lösa, men familjerådgivning syftar inte till att alltid hålla ihop en relation till varje pris eller enas i en sakfråga Det är snarare att underlätta förståelsen mellan parterna genom att lösa upp kommunikations hinder.

Genom att förstå och göra sig förstod, kan man närma sig varandra igen eller för första gången. Det gör det också enklare att göra de förändringar som kanske behövs göras i nuet eller för att förebygga framtida svårigheter.

Familjerådgivning är lagstadgad

Familjerådgivning är en lagstadgad verksamhet och finns i alla Sveriges kommuner. Rådgivningen är frivillig och sker på initiativ av paret.

Utmärkande för familjerådgivningen är att den är fristående från all annan verksamhet och att registrering och journalföring inte förekommer.

Sekretessen är extra sträng enligt lag.

Barnperspektiv

Beteas familjerådgivning arbetar utifrån FN:s barnkonvention om barnens rätt i samhället.

Vi tar hänsyn till de barn som kan påverkas av en situation oavsett om de är med fysiskt i rummet eller inte.

Fakta

Samtalslängd: Varje samtal är 90 minuter.

Kommunerna bestämmer hur hög egenavgiften är, och också det högsta antalet samtal ni kan använda.

Kostnad:
Par/familj som bor i Sollentuna kommun betalar 400 kr per samtal och erbjuds 5 samtal.

Övriga par/familj betalar 1500 kr per samtal.